Fredriksson &   Fredriksson AB

-organisation, management och utveckling

Om oss på Fredriksson & Fredriksson AB, vårt företag och  hur vi säkerställer kvaliteten i det vi levererar

 

"En god etik är del av en god kvalitet"

 

 

  

 

 

Vad är det för ett företag, vad står det för och hur vet vi att de levererar det som vi behöver?

 

Fredriksson & Fredriksson AB  erbjuder stöd till organisationer och verksamheter så att de bättre uppfyller sitt uppdrag och uppnår mål och resultat. Vår gedigna erfarenhet av organisationsuttredningar och genomförande av systematisktförändringsarbete i större organisationer är en god bas. Vårt arbete utgår från en god vetenskaplig och evidensbaserad grund och kopplas inte sällan till parallell ledar- och medarbetarutveckling.

 

Verksamheten inom Fredriksson & Fredriksson AB bedrivs med Kalmar som bas, men är verksamt över hela landet. Det nätverk som finns uppbyggt nationellt samt regionalt är här av stor betydelse.

 

Fredriksson & Fredriksson AB ägs och drivs av Mona Fredriksson och Christer Fredriksson.

 

Vi finns på Sjöliden 37, 393 51 Kalmar och nås på följande telefonnummer och adresser:

Mona; 070-4444880, mona@fredrikssons.org

Christer; 0735-308260, christer@fredrikssons.org, c_fredriksson@hotmail.com

 

Bolaget har

organisationsnummer 556854-2350,

momsregistrering nr SE556854235001

med F-skattesedel (SNI-koder 55201, 70220).

 

Vårt  bankgiro är 690-1391 (Fredriksson & Fredriksson AB)

 

Bolagets verksamhet består utifrån vårt registreringsbevis av två delar;

 

"Bolaget ska tillhandahålla konsult- och managementtjänster samt idka därmed förenlig verksamhet"

 

Denna verksamhet bedrivs under namnet Fredriksson & Fredriksson AB med hemsida www.fredrikssons.org

 

"Vidare ska bolaget bedriva verksamhet inom besöks- och upplevelsenäringen...samt idka därmed förenlig verksamhet."

 

Denna verksamhet bedrivs under namnet Fredrikssons.eu med hemsida www.fredrikssons.eu

 

 

Verksamhet

 

Fredriksson & Fredriksson AB är ett bolag bl.a. med inriktning mot management- och konsulttjänster.

 

Vi är ett litet företag med idag två fritt samverkande konsulter tillika ägare. Grunden för vår kvalitetssäkring är vår egna erfarenhet av kommunalt, regionalt och statligt arbete, samt att endast släppa in underkonsulter med lång erfarenhet och goda referenser inom sitt område. Tillsammans hjälps vi åt att följa upp och utveckla kvaliteten i de uppdrag vi gör både enskilt och gemensamt. Att leverera god kvalitet är grunden för att vi ska få fortsatt förtroende från våra kunder. Kvalitetssäkring och kvalitetsarbete har därför hög prioritet i vårt arbete. Kundens upplevda kvalitet är alltid vårt fokus. Vi strävar efter att skapa utbildningar, rutiner och bemötande som stärker detta.

 

 

Kvalitetsmål

 

Målsättningen för Fredriksson & Fredriksson AB är att vid alla tillfällen bistå kunden i varje enskilt uppdrag, att leverera en felfri tjänst i rätt tid och till överenskommet pris.

Vår strävan är att genom lyhördhet, effektivitet och hög service alltid ställa vår uppdragsgivare i centrum.

 

Vårt arbetssätt ska genomsyras av hög professionalitet och av ett etiskt, socialt, ekologiskt och miljöriktigt tankesätt.

Alla uppdrag är lika viktiga, varje kund ska känna förtroende för vårt företag och vårt engagemang i uppdraget.

 
 
Forsknings- och evidensbaserade metoder

För att säkerställa att samma höga kvalitet alltid uppnås arbetar Fredriksson & Fredriksson AB utifrån forsknings- och evidensbaserade teorier och metoder. Dessa är väl beprövade och bygger tillsammans upp en tydlig och kvalitetssäkrad grundstruktur i respektive uppdrag. Vid behov modifieras eller kombineras teoribildningar/metoder för att bättre passa beställarens specifika krav.


 

Affärsmannaskap och etik inom Fredriksson & Fredriksson AB

 

Fredriksson & Fredriksson AB är ett bolag med inriktning mot management- och konsulttjänster. Bolagets ägare och medarbetare ska ha följande synsätt och agerande i sin verksamhet.

 

Konsulten betraktar all information som erhålls i uppdragen som konfidentiell och drar heller inte nytta av den för egen del eller möjliggör för någon annan att göra det.

 

Konsulten ska inte vilseleda uppdragsgivaren genom att skapa orealistiska förväntningar eller utlova säkra resultat.

 

Konsulten ska vare sig acceptera provision, kompensation eller andra fördelar från tredje part i samband med rekommendationer till en uppdragsgivare utan dennes vetskap och tillåtelse. Konsulten ska inte heller försumma att uppge ekonomiska intressen hos tredje part, vilka kan påverkas av sådana rekommendationer

 

Konsulten ska i alla avseenden agera professionellt i förbindelser med uppdragsgivare, allmänhet och kollegor. Konsulten ska handla på ett sådant sätt att anseendet för managementkonsulting som profession inte skadas.

 

Konsulten ska endast acceptera sådana uppdrag som han eller hon har kompetens och resurser att utföra.

 

Konsulten ska undvika att agera i potentiellt motstridiga positioner eller uppdrag parallellt, utan att berörda uppdragsgivare/parter i förväg informeras om detta och ger sitt samtycke.

 

Konsulten ska före accepterandet av ett uppdrag i möjligaste mån försäkra sig om att det finns en ömsesidig acceptans av mål, omfattning, engagerade konsulter, arbetsplan och ersättningsregler; likaså att personliga, finansiella eller andra intressen som kan påverka genomförandet av uppdraget är klargjorda.

 

Konsulten ska avstå ifrån att påverka anställd hos uppdragsgivare att överväga alternativ anställning utan föregående diskussion med uppdragsgivaren.

 

Konsulten, som för utförandet av ett visst uppdrag vill anlita underkonsult eller på annat sätt samarbeta med andra konsulter, ska informera uppdragsgivaren om detta och i förväg få dennes godkännande. Konsulten ansvarar också för att anlitade personeruppfyller de krav och regler som gäller för den egna verksamheten, t ex dessa etiska regler.

 

 

Yrkesskicklighet och affärsmannaskap

 

Fredriksson & Fredriksson AB ska tillse att konsulter som uppdragsgivare anlitar ska inneha yrkesskicklighet för uppdraget enligt vedertagen praxis. Det innebär att de utgår från en god teoretisk kunskap om organisation, verksamhet och ledarskap som vilar på en vetenskaplig och evidensbaserad grund.

 

Fredriksson & Fredriksson AB ska säkerställa att yrkesskicklighet och affärsmannaskap kontinuerligt uppdateras genom fortbildning och annan utveckling.

 

 

Rutin för systematisk uppföljning och utvärdering

 

Fredriksson & Fredriksson AB ska efter varje konsultuppdrag göra en utvärdering av genomfört uppdrag. Uppdragsgivaren ges möjlighet att besvara ett antal frågor kring utförandet. Dessa ligger som grund för kontinuerliga förbättringar under verksamhetsåret och inför nya konsultuppdrag. De sammanställs årsvis och redovisas styrelsen.

 


Offerter och avtal

Före tecknandet av bindande avtal går vi noggrant igenom kontraktet, alltid tillsammans med ägarna. Oklarheter som uppdagas skall alltid rapporteras till beställaren i avsikt att minska det fria tolkningsutrymmet i offertunderlaget och för att undvika missförstånd. I detta sammanhang skall vi säkerställa att olika krav är väl definierade och dokumenterade. Vi bekräftar skriftligen även muntliga överenskommelser. Allt som framkommit vid kontraktsgenomgången skall dokumenteras. Ändringar och tillägg skall bevaras och arkiveras enligt för rutinen för hantering av kvalitetsdokument.

Vid avtal har vi som målsättning att följa beställarens önskemål om särskilda krav avseende kvalitetskontroller och dokumentation.
 

Samarbetande konsulter och underkonsulter

Alla konsulter inom Fredriksson & Fredriksson AB håller hög kvalitet och har samtliga mycket goda referenser. Vid anlitande av underkonsulter utifrån ansvarar bolaget för att de lever upp till våra kvalitetskrav och givetvis också till beställarens krav. Vi använder alltid underkonsulter med lång erfarenhet och goda referenser. I varje anbud, avtal och eller offert specificeras vilka konsulter som kommer att vara delaktiga i uppdraget.

 

 

Klagomålshantering

 

Kunddialog med förbättringsförslag, feed-back, klagomål mm sker via mail och brev till bolaget. Svar ska ges inom högst 2 arbetsdagar.

 

Vidare sker en kontinuerlig dialog via möten inför, under och efter uppdrag hos kund med uppdragsgivaren. Bl.a. i form av en uppföljningsenkät till uppdragsgivare efter utfört uppdrag. Dessa enkäter hanteras processinriktat som ständigt förbättringsinstrument löpande för vårt arbete. De sammanställs årligen och redovisas styrelsen.

 

 

Utbildning

Som konsultföretag är fortbildning helt centralt för våra konsulter. Våra konsulter fortbildar sig ständigt för att fortsätta ligga längst fram inom sina respektive områden. Det pågår en löpande dialog för att utveckla våra koncept och metoder.


Kvalitetsrevision

Fredriksson & Fredriksson AB skall minst årligen genomföra interna kvalitetsrevisioner. Dessa skall göras för att verifiera att kvalitetspåverkande aktiviteter genomförs samt att resultatet överensstämmer med vår målsättning.


  

Rutiner för uppstart av uppdrag

 

Fredriksson & Fredriksson AB utser ansvariga konsulter för respektive delområde som fungerar som uppdragsgivarens kontaktperson.

 

Inledande dialog med uppdragsgivare som tydliggör övergripande förväntningar, mål och behov av uppföljning och utvärdering.

 

Behovsanalys och målbeskrivning för varje uppdrag

 

Individuell matchning av respektive uppdrag med lämpligaste konsulten.

 

Löpande utvärderingsmöten och kontakter för att säkra kvalitet och måluppfyllelse.

 

Utvärdering av varje insats med enkäter och/eller intervjuer.

 

Arbete mot kunder utvärderas dels processbaserat som en integrerad del

av vårt arbetssätt, dels med efterföljande enkäter beroende på insatsens karaktär. Att de enskilda uppdragen genomförs i enlighet med de synsätt som Fredriksson & Fredriksson AB som företag står för garanteras dessutom av att företagets konsulter är förankrade i samma värdegrund och arbetsmetodik.

 

Obligatorisk regelbunden handledning med extern eller intern handledare.

 

Företaget stödjer konsulternas fortlöpande vidareutbildning och fördjupning och följer

aktuell forskning inom våra verksamhetsområden.

 

En god etik är del av en god kvalitet

 

 

Fredriksson & Fredriksson AB                        Sjöliden 37

Org nr 556854-2350                                   393 51 Kalmar

Företaget innehar F-skattesedel                  christer@fredrikssons.org

Momsregnr SE556854-235001                  Tfn 0735-30 82 60

 

Vilka är vi?

om oss och vår bakgrund

 

 

 

Christer Fredriksson, född 1963.

Utbildad inom Ledarskap & organisation, Företagsekonomi, Lärarexamen, Filosofie kandidat och Teologie kandidat.

Arbetat som kommundirektör, förvaltningschef och utbildningsledare i flera kommuner och kommunalförbund

samt som nationellt ansvarig för några regeringsuppdrag inom Skolverket riktade mot kommun, skola och näringsliv.

 

Christer Fredriksson är strategisk rådgivare främst till offentlig sektor. Van utbildare och föreläsare.

 

Systematisk organisations- och verksamhetsutveckling, ledarcoaching och ledningsgruppsarbete, kvalificerat utrednings- och analysarbete, förändrings- och förbättringsarbete, styrnings- och kvalitetsfrågor samt organisationsutredningar och ledarutbildningar.

 

Nu verksam som Direktor inom Smålands och Ölands Gastronomi och som processledare för kompetensförsörjnings-plattformarna Kulinariska Akademin och BesöksAkademin. 

 

Erfarenhetsbakgrund

 

Utbildning

 

Utredningar & publikationer

 

Ladda ned CV som PDF

 

 

 

 

Mona Fredriksson, född 1964.

Utbildad inom specialpedagogik och interkulturell kommunikation. 

 

 Mona Fredriksson har gedigen erfarenhet från pedagogiskt arbete som lärare, specialpedagog och föreläsare. Hon har medverkat i Raftprojektet vid Göteborgs Universitet samt i internationella barnens värld arbetet.

 

Lärande ledarskap, pedagogisk handledning och individuell coachning samt kvalificerade utredningar. Specialpedagogiskt utvecklingsarbete för stöd till organisation, ledning och individ.Skolutveckling.

 

Ladda ned CV som PDF

 

 

 

Våra tidigare referensuppdrag finner du kort beskrivna på sidan "Organisation & Utveckling"